Wykaz naruszeń przepisów...

(xx)
Udostępnij:
...ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom.

Spis treści

A. Czyny o charakterze ogólnymB. Nieprawidłowe zachowania się kierujących wobec pieszychC. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowychD. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdówE. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkościF. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzaniaG. Używanie świateł zewnętrznychH. Naruszenie innych przepisów, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowymI. Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktowąZ. Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej
KodRodzaj czynuLiczba punktów
A. Czyny o charakterze ogólnym
01Popełnienie przestępstwa drogowego10
02Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa6
03Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu10
05Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku10
06Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego10
07Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
B. Nieprawidłowe zachowania się kierujących wobec pieszych
01Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym10
02Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi9
03Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu8
04Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd8
05Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia8
06Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania5
C. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
01Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu8
Niezastosowanie się do:
02- sygnałów świetlnych6
03- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym6
04- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego6
Niezastosowanie się do znaków:
05- B-2 "zakaz wjazdu"5
06- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"5
07- B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"5
08- C-1 do C-12 "nakaz jazdy..."5
09- F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania5
10- P-8a do P-8c 0 "strzałka kierunkowa"5
11- P-4 "linia podwójna ciągła"5
12- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"4
13- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..."3
14- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu..."2
15Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych1
D. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
01- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej6
02- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu6
03- pojazdom szynowym6
04- rowerzystom6
05- podczas zmiany pasa ruchu5
06- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze6
07- podczas włączania się do ruchu6
08- podczas cofania4
09Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu5
10Naruszenie zakazu zawracania5
E. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
Przekroczenie prędkości:
01- powyżej 50 km/h10
02- od 41 do 50 km/h8
03- od 31 do 40 km/h6
04- od 21 do 30 km/h4
05- od 11 do 20 km/h2
06- od 8 do 10 km/h1
07Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym2
F. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
01Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania5
02Wyprzedzanie z niewłaściwej strony3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
03- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi8
04- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia6
05- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi6
06- na skrzyżowaniach6
07- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi5
08- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi5
09Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"6
G. Używanie świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
01- od zmierzchu do świtu4
02- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza2
03- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego2
04- w tunelu2
05- przez kierującego motocyklem2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
06- przednich2
07- tylnych2
08Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia3
H. Naruszenie innych przepisów, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
Naruszenie zakazu cofania:
01- na drodze ekspresowej lub autostradzie3
02- w tunelu, na moście lub wiadukcie2
03Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony2
04Naruszanie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju1
05Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu1
06Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie3
07Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia3
08Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"2
09Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem2
10Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami3
11Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami1
12Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym2
I. Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Kierowanie pojazdem
01- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu0
02- nie mając do tego wymaganych uprawnień0
03- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów0
04Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku0
05Wjeżdżanie na pas między jezdniami0
06Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym0
07Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym0
08Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku0
09Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym0
Naruszenie zakazu:
10- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone0
11- wjeżdżanie na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy0
12Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych0
Naruszenie przez kierującego zakazu:
13- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy0
14- rozdzielania kolumn pieszych0
15Naruszenie zakazu holowania na autostradzie0
16Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami0
17Używanie "szperacza" podczas jazdy0
18Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym0
19Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem0
20Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim0
21Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne0
22Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu0
23Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu0
24Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi0
25Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na drodze nie pokrytej śniegiem0
26Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi obrony narodowej0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym0
28- kierującego innym pojazdem0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
29- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne0
30- kierującego innym pojazdem0
31Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych0
32Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
33- przekroczenie dopuszczanej liczby pojazdów0
34- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie0
35Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic0
36Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem0
37Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany0
38Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym0
Przejazd bez zezwolenia:
39- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów0
40- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu0
42- naruszający stateczność pojazdu0
43- utrudniający kierowanie pojazdem0
44- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony0
45Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu0
46Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia0
47Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób0
48Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy0
49Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich0
50Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego0
51Przewóz osób pojazdem nie przeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu0
52Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym0
53Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach0
54Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy0
55Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym0
Z. Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej
01Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego0

Przeczytaj też: Nowy taryfikator mandatów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Akcja policji w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo pieszych

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Motofakty
Dodaj ogłoszenie