Przepisy. Kodeks drogowy. Mandaty, rejestracja auta, punkty karne. Co zmieniło się w 2021 roku? Co nas czeka w 2022 roku?

Bogusław Korzeniowski
Fot. Łukasz Kaczanowski
Fot. Łukasz Kaczanowski
Czas pandemii to dla wielu „miesiące wycięte z życiorysu”. Żyjemy w swoim środowisku, ograniczyliśmy spotkania, wyjścia na imprezy kulturalne i sportowe, oraz... ograniczyliśmy zainteresowanie zmianami zachodzącymi wokół nas. Ponieważ rok 2022 może być powrotem do normalności, warto przypomnieć co się już zmieniło i jakie zmiany czekają nas wkrótce w kodeksie drogowym.

Kodeks drogowy – zmiany w 2021 roku

W mijającym roku były bardzo istotne zmiany w przepisach Ruchu Drogowego odnośnie pieszych i kierowców. Jak podkreślają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Policji, wprowadzone w połowie roku 2021 przepisy miały zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę wypadków. Przypomnijmy obowiązki nałożone wówczas na uczestników ruchu

1 . Pierwszeństwo pieszych w obrębie przejścia dla pieszych

Pieszy również wchodząc na jezdnię lub torowisko (a nie jak wcześniej tylko przechodząc przez jezdnię lub torowisko), jest  obowiązany zachować szczególną ostrożność. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na nie, ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Przepis wbrew obawom nie jest nadmiernie wykorzystywany przez pieszych. Kierowcy częściej zatrzymują się przed przejściem, a piesi nadal mają świadomość, że w wyniku spotkania z samochodem, to oni są w gorszej sytuacji.

2. Korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych:

Zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko.

Przepis totalnie zbagatelizowany, gdyż ilość pieszych z telefonem przy uchu wkraczających jezdnie nie zmniejszyła się. Dzieje się tak nawet przed policyjnym radiowozem stojącym na światłach.

3. Zmiany w udzielaniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

Kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo wchodzącego na przejście i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Przepis doskonale został przyjęte przez kierowców i obecnie zmniejszanie prędkości/hamowanie przed przejściami dla pieszych to standard.

4. Wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami poruszającymi się po autostradzie lub drodze ekspresowej

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określany jest jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę.

Przepis totalnie ignorowany, praktycznie niemożliwy do sprawdzenia, a miłośnicy „jazdy na zderzaku” nadal mają się dobrze.

5. Ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym od 1.06.2021 roku wynosi zawsze 50 km/h. Brak jest wcześniejszego rozróżnienia dopuszczalnej prędkości w zależności od godziny (między 23:00 a 05:00 prędkość ta była podwyższona do 60km/h). Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosiła i nadal wynosi 20 km/h.

Przepis totalnie ignorowany, gdyż podczas wjazdu do miejscowości zamieszkałej nikt nie zaczyna nagle hamować. Wyjątkiem jest stała kontrola Policji, co wymusza ten fakt (przykład na trasie S7/E7 Warszawa Kraków w miejscowości Antolka).

Kodeks drogowy – zmiany w 2022 roku

1. Punkty karne

Po pierwsze punkty karne staną się prawdziwym „batem na kierowców”. Nie dość, że punkty karne będą mogły zostać skasowane najwcześniej po 2 latach, to czas ich anulowania jest liczony nie od otrzymania punktów, ale od czasu zapłacenia nałożonej grzywny.

Dodatkowo jednorazowo policjant będzie mógł nałożyć teraz na kierowcę maksymalnie 15 punktów karnych (dotychczas możliwe jest nałożenie najwyżej 10 punktów karnych podczas jednego zatrzymania).

Zmienia się też taryfikator punktów. Aż 12 wykroczeń jest zagrożonych 15 punktami, a jedno wykroczenie 13 punktami. Oto dokładny podział wykroczeń i przypisana im liczba punktów:

15 punktów karnych otrzymasz za:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

• nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

• niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

• niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

• niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

• kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

13 punktów karnych otrzymasz za:

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

10 punktów karnych otrzymasz za:

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h

• nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

• naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

• naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

• naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone

• przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej

8 punktów karnych otrzymasz za

• zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu

• używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

• niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

• niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania" ( B-25 lub B-26)

• naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

• naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

• naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

• naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

2. Zmiany w taryfikatorze mandatów

W roku 2022 wykroczenia drogowe będą karane bardziej dotkliwie niż dotychczas, nie tylko poprzez nałożenie większej ilości punktów karnych. Odczuwalne będą też większe kary finansowe.

Jak widać z zestawienia, szczególną uwagę przyłożono do bezpieczeństwa pieszych i do ponowienia tego wykroczenia.

• Minimalna kara za wyprzedzania na przejściu dla pieszych pieszego będzie wynosić 1 500 zł. Dodatkowo kierowca, który dopuścił się ponownego naruszenia przepisów względem bezpieczeństwa pieszego w ciągu 2 lat, może zostać ukarany kwotą ponad 3 000 zł.

• Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało karą w wysokości 800 zł. Ponowne dopuszczenie się tego wykroczenia w ciągu 2 lat od nałożenie pierwszej grzywny zostanie ukarane mandatem w wysokości 1600 zł.

• Jazda bez odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu będzie skutkowała karą w wysokości od 1 tys. zł, aresztem lub ograniczeniem wolności. Ponowne dopuszczenie się tego wykroczenia w ciągu 2 lat od nałożenie pierwszej grzywny zostanie ukarane mandatem w wysokości od 2 tys. zł.

• Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających będzie skutkowało karą od 2,5 tys. zł lub karą aresztu, a prowadzenie po alkoholu pojazdu, który nie należy do pojazdów mechanicznych (czyli jazda rowerem lub hulajnogą), będzie zagrożone karą od 1 tys. zł.

• Kara od 2 tys. zł będzie za wykroczenia w obrębie przejazdów kolejowych, np. omijanie zapór lub półzapór, wchodzenie na przejazd już podczas opuszczania rogatek (lub podczas ich podnoszenia), wjazd na przejazd, gdy nie ma za nim miejsca dla kolejnego pojazdu.

• Dodatkowo od roku 2022 następuje podniesienie maksymalnej grzywny w kodeksie wykroczeń do 30 tys. zł (obecnie maksymalna wysokość wynosi 5 tys. zł).

3. Ubezpieczenia, czyli karanie za bezmyślną jazdę

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość stawki ubezpieczenia będzie uzależniona od historii wykroczeń danego kierowcy. Ubezpieczyciele będą mieli wgląd do bazy CEPiK, a więc tym samym do informacji o wykroczeniach, jakich dopuścił się kierowca. Będą więc mieli wgląd do przyznanych punktach karnych i na tej podstawie mogą „dopasować ryzyko kierowcy”.

Towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły zatem uzależniać wysokość składki ubezpieczeniowej proponowanej kierowcom od liczby punktów karnych. Pozwoli to docenić bezpieczną jazdę niższymi kwotami ubezpieczeń OC.

Tyle teoria. Praktyka pokaże zapewne jednak, że dobrzy kierowy zapłacą więcej, a osoby mające punkty karne, dużo więcej.

4. Rejestracja pojazdów

Od roku 2018 w wydziałach komunikacji pojawiły się zmniejszone tablice rejestracyjne. Są one przeznaczone dla pojazdów, które fabrycznie nie są przystosowane do montażu, standardowych w Europie, podłużnych tablic rejestracyjnych. Szybko stały się jednak obiektem „tuningu wizualnego”.

Stąd też od 4 grudnia 2020 roku w Prawie o ruchu drogowym pojawiały się zapisy, które precyzyjnie wskazują, do jakich aut mogą być montowane małe tablice rejestracyjne. Czytamy tam, że zabrania się:

• umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone,

• umieszczania na pojeździe zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

Nowo obowiązujące przepisy jednoznacznie stanowi zatem, że auta z miejscem na standardową, podłużną tablicę nie mogą mieć małych blach.

Zatem, jeśli małe tablice są zamontowane w samochodzie innym niż wskazuje przepis, pojazd nie spełnia wymagań technicznych. Nie ma więc szans na uzyskanie pozytywnego corocznego badania technicznego.

Według diagnosty, z którym rozmawialiśmy na ten temat, w roku 2022 będzie większa kontrola badań w tym zakresie. Oznacza to, że diagnosta nie przymknie już oka na takie tablice, gdyż naraża się na kłopoty. Tym bardziej, że samochody takie mają być częściej sprawdzane przez Policję na drodze.

Co więcej, za montaż mniejszych tablic niezgodnie z przepisami grożą sankcje, łącznie z więzieniem.

Aby uzyskać mniejsze blachy nie musimy bowiem udowadniać, że nasze auto ma nietypowe zderzaki. Zgłaszamy ten fakt podczas rejestracji, ale urząd nie sprawdza, czy oświadczenie jest zgodne z prawdą. Nikt nie weryfikował dotychczas prawdziwości składanych deklaracji w urzędach.

Obecnie, gdy okaże się, że w właściciel podał nieprawdę, urzędnik może skierować sprawę do sądu. Składanie fałszywych informacji jest zaś związane z przestępstwem wg kodeksu karnego

Pozostawienie numeru rejestracyjnego używanego auta

31 stycznia 2022 ma wejść w życie przepis umożliwiający nabywcy używanego pojazdu pozostawienie numeru rejestracyjnego, którym posługiwał się poprzedni właściciel auta. Będzie to nawet wtedy, gdy pojazd był uprzednio zarejestrowany w zupełnie innym województwie. To duże ułatwienie i oszczędność prawie 100 zł (tablice 80 zł, nalepka kontrolna 18,5 zł).

Wymogiem jest jednak, spełnienie dwóch zasad:

• Po pierwsze tablice muszą mieć obowiązujący obecnie wzór, czyli. białe tło i znaczek Unii Europejskiej.

• Po drugie tablice muszą być czytelne i nie mogą być zniszczone.

Obydwa czynniki oceniać będzie urzędnik w wydziale komunikacji, podczas rejestracji pojazdu,

Zmiany dla kierowców 2022 - podsumowanie

Tak więc w roku 2022 czekają nas ułatwienia w rejestracji samochodów i potężne kary za nie przestrzeganie przepisów. Nie jestem za pobłażaniem piratom drogowym i za ochroną innych uczestników ruchu, ale... kierowca to nie jedyny winny wypadów, a tylko od niego cokolwiek się wymaga.

Według zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, za wypadek odpowiadają trzy czynniki: kierowca, pojazd i droga. Ogromna rozbudowa dróg, jaka trwała dekadę temu, obecnie jest znikoma. Przybywa zaś samochodów dość wiekowych. Brak inwestycji w infrastrukturę drogową i pozwolenie na jazdę w Polsce wiekowych, często niezbyt bezpiecznych samochodów to zaś wina rządu.

Próby ograniczenia wypadków poprzez restrykcje na kierowcach nie są sprawiedliwym rozwiązaniem. To raczej wygląda na „ekspedycję do kieszeni Polaków”, aby uzyskać dodatkowe dochody.

Można karać za lekceważenie pieszych, ale w wolnych od aut miastach, gdy samochody jeżdżą autostradą. Tak jest np. w Niemczech gdzie w roku 2020, w wypadkach zginęło wprawdzie więcej osób niż w Polsce (w Niemczech 3046 osób / w Polsce 2909 osób), ale było też znacznie więcej wypadków. Wskazuje to m.in. ilość ofiar na 100 wypadków. W Polsce jest to 9,6 (Mamy Sukces – to najwięcej w Europie), a w Niemczech 1,0.

Jeżeli rząd nie zadba o infrastrukturę drogową i stan pojazdów, to mandatami niewiele zyska. Chyba, że zabierze wszystkim uprawnienia....

W całej Polsce stoją znaki ustawione bez sensu. Na nowej dwupasmowej, prostej jezdni, pojawia się nagle znak 30km/h. Ktoś zapomniał usunąć albo raczej specjalnie nie usuwa. Wszyscy jadą szybciej, taka jest droga, a tu nagle, za zakrętem stoi policja i kasuje jak chce. To ma być metoda?

Zobacz także: Tak ma wyglądać Maserati Grecale

od 12 lat
Wideo

Inauguracja metro roweru

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty