Taryfikator mandatów - naruszenia z zerową wartością punktową

Redakcja
Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom - Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktów

Taryfikator mandatów (punkty) - I. Naruszenia z zerową wartością punktową

KodRodzaj czynuKwalifikacje prawna czynuLiczba punktów
INaruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
 Kierowanie pojazdem   
01- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazduart. 244 k.k 0
02- nie mając do tego wymaganych uprawnieńart. 94 § 1 k.w.art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.0
03- nie mając przy sobie wymaganych dokumentówart. 95 k.w.art. 38 p.r.d.0
04Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękuart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d0
05Wjeżdżanie na pas między jezdniamiart. 90 lub art. 97 k.w.art. 24 ust. 6 p.r.d.0
06Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanymart. 90 lub art. 97 k.wart. 24 ust. 6 p.r.d.0
07Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 24 ust. 11 p.r.d.0
08Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodnym dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystankuart. 90 lub art. 97 k.w.art.26 ust. 6 p.r.d.0
09Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 20 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowymart. 97 k.w.art. 28 ust. 5 p.r.d.0
 Naruszenie zakazu:   
 10- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończoneart. 97 k.w.art. 28 ust. 3 pkt.1 p.r.d. 0
 11- wjeżdżanie na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 97 k.w art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 0
 12Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych art. 90 lub art. 97 k.w art. 26 ust. 3. pkt 3 p.r.d. 0
 Naruszenie przez kierującego zakazu:   
 13- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsc do kontynuowania jazdyart. 90 lub art. 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. 0
 14- rozdzielania kolumn pieszych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. 0
 15Naruszenie zakazu holowania na autostradzieart. 90 lub 97 k.w.art. 31 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
 16Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 90 lub 97 k.w. art. 51 ust. 5 p.r.d. 0
 17Używanie "szperacza" podczas jazdyart. 90 lub 97 k.w. art, 52 ust. 3 p.r.d.0
 18Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanymart. 90 lub 97 k.w. art. 53 ust. 2 p.r.d0
 19Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierująca ruchemart. 90 lub 97 k.w. art. 53 ust. 3 p.r.d.0
 20Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwo osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nimart. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.0
 21Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczneart. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt. 2 p.r.d. 0
 22Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchuart. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d0
 23Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniuart. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt. 4 p.r.d.0
 24Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymiart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.0
 25Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze nie pokrytej śniegiemart. 90 lub art. 97 k.wart. 32 ust. 6 p.r.d.0
 26Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowejart. 90 lub art. 87 k.w. art. 31 ust. 6 p.r.d.0
 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:   
 27- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnymart. 97 k.w.art.57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 0
 28- kierującego innym pojazdemart. 90 k.w. art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.0
 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:   
 29- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawneart. 97 k.w.art. 58 ust. 1 p.r.d.0
 30- kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art 58 ust. 2 p.r.d.0
 31Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazd żółtych sygnałów błyskowychart. 97 k.w.art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.0
 32Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 90 lub art. 97 k.w.art. 54 ust. 4 p.r.d. 0
 Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:   
 33- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,art. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 1 p.r.d.0
 34- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie  art. 32 ust. 2 p.r.d.0
 35Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelności tych tablic art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.0
 36Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwość związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
 37Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowanymart. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.0
 38Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
  Przejazd bez zezwolenia:   
 39- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytówart. 97 k.w. art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6 ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.0
 40- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długościart. 97 k.w. art. 62 ust. 4, 4a, 4b p.r.d. 0
 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:   
 41- powodujący przekroczenie dopuszczalne masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazduart. 97 k.w. art. 61 ust. 1 p.r.d. 0
 42- naruszający stateczność pojazduart. 97 k.w. art. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
 43- utrudniający kierowanie pojazdemart. 97 k.w. art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
 44- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzonyart. 97 k.w. art.61 ust. 3 p.r.d.0
 45Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasuart. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d.0
 46Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczeniaart. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d.0
 47Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposóbart. 97 k.w. art. 61 ust. 8 w zw z  art. 61 ust. 9 p.r.d.0
 48Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdyart. 97 k.w. art. 61 ust. 4 p.r.d.0
 49Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkichart. 97 k.w.art. 61 ust. 4 p.r.d. 0
 50Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącegoart. 97 k.w. art. 62 ust. 1 p.r.d.0
 51Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celuart. 97 k.w..art. 63 ust. 1 p.r.d.0
 52Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnymart. 97 k.w. art. 63 ust.1 p.r.d.0
 53Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepachart. 97 k.w.art. 63 ust. 2 p.r.d.0
 54Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcyart. 97 k.w.art. 63 ust. 2 p.r.d.0
 55Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowymart. 97 k.w. art. 63 ust. 5 p.r.d.0


Użyte w tabeli skróty oznaczają:
k.k. - ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz.931, z 2000r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz.1027 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz.1071),
k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145),
p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12,poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, Z2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1194, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.1798 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826).
z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Polacy ocenili rząd Tuska. Zaskakujące wyniki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty