Regulamin

Zdjęcie autora materiału

Aktualizacja:

Motofakty

Regulamin serwisu internetowego Motofakty.pl
1. Ni­niej­szy Re­gu­la­min do­ty­czy zasad ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod ad­re­sem https://www.motofakty.pl (dalej jako ser­wis) przez osoby od­wie­dza­ją­ce ser­wis (dalej jako Użyt­kow­ni­cy). 

2.
Wła­ści­cie­lem Ser­wi­su jest Pol­ska­pres­s Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Do­ma­niew­skiej 45, 02-672 War­sza­wa, wpi­sa­na do Re­je­stru Przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy dla m.st. War­sza­wy, XIII Wy­dział Go­spo­dar­czy Krajo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go, pod nu­me­rem KRS 0000002408 z ka­pi­ta­łem za­kła­do­wym w wy­so­ko­ści 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spół­ką. 

3. Wszel­kie ele­men­ty gra­ficz­ne, roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i inne ele­men­ty stro­ny WWW ser­wi­sów, w szcze­gól­no­ści kod HTML i XHTML, ar­ku­sze CSS, skryp­ty Ja­va­Script i linki mul­ti­me­dial­ne, do któ­rych prawo nie przy­słu­gu­je Użyt­kow­ni­kom, pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej pod kątem praw au­tor­skich przy­słu­gu­ją­cych Spół­ce. 

4. Do ko­rzy­sta­nia z peł­ne­go wa­chla­rza funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­su wy­ma­ga­na jest re­je­stra­cja Użyt­kow­ni­ka. 

5. Re­je­stru­jąc się w Ser­wi­sie lub ko­rzy­sta­jąc z jego funk­cjo­nal­no­ści bez re­je­stra­cji Użyt­kow­nik w celu peł­ne­go ko­rzy­sta­nia z jego funk­cjo­nal­no­ści wi­nien podać swoje praw­dzi­we dane.. 

6.  [USUNIĘTO]

7. [USUNIĘTO]

8. Użyt­kow­nik za­re­je­stro­wa­ny jest upraw­nio­ny do za­miesz­cza­nia w ser­wi­sie opi­nii, ma­te­ria­łów, ko­men­ta­rzy oraz wpi­sów na forum do­stęp­nym w ser­wi­sie. Umiesz­cza­jąc w ser­wi­sie opi­nie, ma­te­ria­ły, ko­men­ta­rze oraz wpisy na forum Użyt­kow­nik udzie­la jed­no­cze­śnie Spół­ce nie­od­płat­ne­go ze­zwo­le­nia na pu­bli­ko­wa­nie w ser­wi­sie dla nie­ogra­ni­czo­ne­go kręgu użyt­kow­ni­ków tych ele­men­tów w tre­ści i for­mie jakie Spół­ka uzna za sto­sow­ne, w tym przy jed­no­cze­snej zmia­nie tre­ści lub formy tych ele­men­tów, bez ogra­ni­czeń cza­so­wych i te­ry­to­rial­nych, co od­no­śnie tre­ści speł­nia­ją­cych prze­słan­ki utwo­ru w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 04 lu­te­go 1994 roku o pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych rów­no­znacz­ne jest z li­cen­cją w od­no­śnym za­kre­sie. Użyt­kow­nik gwa­ran­tu­je Spół­ce, że jest je­dy­nym au­to­rem i pro­du­cen­tem tych ele­men­tów, nie prze­niósł na ni­ko­go praw au­tor­skich ani po­krew­nych do tre­ści, i udzie­la Spół­ce ze­zwo­le­nia na nie­ogra­ni­czo­ne w cza­sie pu­bli­ko­wa­nie tych tre­ści w ra­mach Ser­wi­su w nie­zmie­nio­nej for­mie i tre­ści oraz na ar­chi­wi­zo­wa­nie tych tre­ści wraz z po­zo­sta­łą za­war­to­ścią Ser­wi­su z tym za­strze­że­niem, że Spół­ka ma prawo usu­wać z tre­ści, o któ­rych mowa po­wy­żej ele­men­ty, wy­ra­zy lub sfor­mu­ło­wa­nia po­wszech­nie uzna­ne za ob­raź­li­we, nie­przy­zwo­ite, na­ru­sza­ją­ce prawo lub po­wszech­ny zwy­czaj, normy mo­ral­ne lub etycz­ne,

9. Spół­ka nie po­no­si żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści wzglę­dem Użyt­kow­ni­ków za sy­tu­acje zwią­za­ne z na­ru­sze­niem przez pod­mio­ty trze­cie praw au­tor­skich Użyt­kow­ni­ków lub in­nych praw zwią­za­nych z tre­ścia­mi umiesz­czo­ny­mi w ser­wi­sie. W szcze­gól­no­ści Spół­ka nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za nie­au­to­ry­zo­wa­ne ko­pio­wa­nie i umiesz­cza­nie czę­ści lub ele­men­tów tych tre­ści przez pod­mio­ty trze­cie na in­nych ser­wi­sach in­ter­ne­to­wych lub w in­nych me­diach, ani też za pod­szy­wa­nie się przez pod­mio­ty trze­cie pod Użyt­kow­ni­ków. 

10. Użyt­kow­ni­cy ko­rzy­sta­jąc z ser­wi­su, w szcze­gól­no­ści za­miesz­cza­jąc tre­ści opi­sa­ne w pkt 8 po­wy­żej są zo­bo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, prze­pi­sów po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go prawa, zasad mo­ral­nych, etyki i do­brych oby­cza­jów, pod ry­go­rem usu­nię­cia z ser­wi­su tych tre­ści przez Spół­kę, za­wie­sze­nia konta Użyt­kow­ni­ka lub usu­nię­cia tego konta w ogóle - wedle uzna­nia Spół­ki w za­leż­no­ści od wagi i cha­rak­te­ru da­ne­go na­ru­sze­nia. 

11. Za­bra­nia się dzia­łań fak­tycz­nie lub po­ten­cjal­nie utrud­nia­ją­cych lub unie­moż­li­wia­ją­cych pra­wi­dło­we dzia­ła­nie ser­wi­su. W przy­pad­ku stwier­dze­nia ta­kich dzia­łań po stro­nie Użyt­kow­ni­ka za­sto­so­wa­nie ma rygor okre­ślo­ny w pkt 10 po­wy­żej in fine. Zda­nie po­przed­nie sto­su­je się od­po­wied­nio w przy­pad­kach dzia­ła­nia fak­tycz­nie lub po­ten­cjal­nie na szko­dę Spół­ki, w szcze­gól­no­ści ne­ga­tyw­ne­go wpły­wu na wi­ze­ru­nek ser­wi­su lub dobre imię Spół­ki. 

12. Użyt­kow­nik pu­bli­ku­jąc opi­nie, wy­po­wie­dzi, ma­te­ria­ły, ko­men­ta­rze re­pre­zen­tu­je wła­sne po­glą­dy i opi­nie bio­rąc pełną od­po­wie­dzial­ność za pu­bli­ko­wa­ne tre­ści. Spół­ka nie po­no­si ja­kiej­kol­wiek od­po­wie­dzial­no­ści za tre­ści za­miesz­cza­ne przez Użyt­kow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści Spół­ka nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za przy­pad­ki na­ru­sze­nia przez da­ne­go Użyt­kow­ni­ka praw osób trze­cich, w tym praw au­tor­skich oraz / albo do­bre­go imie­nia, z za­strze­że­niem po­sta­no­wień pkt 15 po­ni­żej. 

13. Je­że­li pod­miot trze­ci wy­stą­pi prze­ciw­ko Spół­ce z ja­ki­mi­kol­wiek rosz­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z na­ru­sze­niem przez Użyt­kow­ni­ka po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, po­wszech­nie lub miej­sco­wo obo­wią­zu­ją­ce­go prawa, zwy­cza­jów lub norm mo­ral­no – etycz­nych etc., Użyt­kow­nik zo­bo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie przy­stą­pić do sporu i do­pro­wa­dzić do zwol­nie­nia Spół­ki z ja­kiej­kol­wiek od­po­wie­dzial­no­ści wzglę­dem ta­kie­go pod­mio­tu. Nadto Użyt­kow­nik na­pra­wi Spół­ce wszel­ką szko­dę wy­wo­ła­ną danym wy­stą­pie­niem, jak rów­nież zwró­ci wszel­kie po­nie­sio­ne kosz­ty, w szcze­gól­no­ści kosz­ty są­do­we, wy­na­gro­dze­nia peł­no­moc­ni­ków oraz za­stęp­stwa pro­ce­so­we­go, a nadto kosz­ty po­stę­po­wa­nia eg­ze­ku­cyj­ne­go i wy­na­gro­dze­nia peł­no­moc­ni­ków w tym po­stę­po­wa­niu. 

14. Po­sta­no­wie­nia pkt 13 po­wy­żej sto­su­je się od­po­wied­nio w przy­pad­ku wsz­czę­cia prze­ciw­ko Spół­ce, jej pra­cow­ni­ko­wi (pra­cow­ni­kom) lub zle­ce­nio­bior­cy (zle­ce­nio­bior­com) po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go lub kar­ne­go, wy­wo­ła­ne­go lub po­zo­sta­ją­ce­go w związ­ku z na­ru­sze­niem przez Użyt­kow­ni­ka po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, po­wszech­nie lub miej­sco­wo obo­wią­zu­ją­ce­go prawa, zwy­cza­jów lub norm mo­ral­no – etycz­nych. 

15. O wszyst­kich przy­pad­kach na­ru­szeń praw, o któ­rych mowa ust.12 po­wy­żej osoby za­in­te­re­so­wa­ne winny za­wia­da­miać nie­zwłocz­nie Spół­kę prze­sy­ła­jąc wraz ze sto­sow­nym za­wia­do­mie­niem na adres mo[email protected] do­wo­dy na po­par­cie swo­ich twier­dzeń. Spół­ka in­for­mu­je bo­wiem, że zgod­nie z tre­ścią art. 14 ust.1 usta­wy z dnia 8 lipca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za prze­cho­wy­wa­ne dane ten, kto udo­stęp­nia­jąc za­so­by sys­te­mu te­le­in­for­ma­tycz­ne­go w celu prze­cho­wy­wa­nia da­nych przez usłu­go­bior­cę nie wie o bez­praw­nym cha­rak­te­rze da­nych lub zwią­za­nej z nimi dzia­łal­no­ści, a w razie otrzy­ma­nia urzę­do­we­go za­wia­do­mie­nia lub uzy­ska­nia wia­ry­god­nej wia­do­mo­ści o bez­praw­nym cha­rak­te­rze da­nych lub zwią­za­nej z nimi dzia­łal­no­ści nie­zwłocz­nie unie­moż­li­wi do­stęp do tych da­nych. 

16. Nie­do­pusz­czal­ne jest umiesz­cza­nie przez Użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sie tre­ści o cha­rak­te­rze re­kla­mo­wym lub pro­mo­cyj­nym, w tym lin­ków do stron in­ter­ne­to­wych. W celu umiesz­cze­nia w ser­wi­sie ta­kich tre­ści na­le­ży skon­tak­to­wać się z Biu­rem Re­kla­my Spół­ki ma­ilo­wo na adres [email protected] lub pi­sem­nie na adres sie­dzi­by Spół­ki. 

17. Mi­ni­mal­ne wy­ma­ga­nia sprzę­to­we umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su są na­stę­pu­ją­ce: kom­pu­ter PC z pro­ce­so­rem Pen­tium 200Mhz, pa­mię­cią 32MB, sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Win­dows 98, lub Linux oraz prze­glą­dar­ką in­ter­ne­to­wą, tj. jedna z na­stę­pu­ją­cych apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych Mo­zil­la Fi­re­fox 3.5.3 lub wyż­szy, In­ter­net Explo­rer 7.x lub wyż­szy, Opera 10.00 lub wyż­szy, Sa­fa­ri 4.0.3 lub wyż­szy, Chro­me 3.0 lub wyż­szy, lub inna zgod­na. 

18. Użyt­kow­nik nie­za­re­je­stro­wa­ny jest upraw­nio­ny do za­miesz­cza­nia w ser­wi­sie opi­nii. W tym za­kre­sie po­sta­no­wie­nia pkt 8 po­wy­żej sto­su­je się od­po­wied­nio.

19. Za na­ru­sze­nie po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu uważa się rów­nież dzia­ła­nia lub za­nie­cha­nia zmie­rza­ją­ce do ich obej­ścia. 

20. Spół­ka upraw­nio­na jest do cza­so­wych przerw w świad­cze­niu usług zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem ser­wi­su co ob­ja­wiać się może prze­rwa­mi lub opóź­nie­nia­mi w funk­cjo­no­wa­niu w ogóle, lub od­no­śnie po­szcze­gól­nych funk­cjo­nal­no­ści. 

21. Spół­ka do­kła­da wszel­kiej sta­ran­no­ści, aby re­kla­ma­cje zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem ser­wi­su roz­pa­try­wa­ne były w ter­mi­nie 30 dni od dnia zło­że­nia danej re­kla­ma­cji w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres [email protected] lub pi­sem­nie li­stem po­le­co­nym na adres sie­dzi­by Spół­ki. 

22. Re­gu­la­min ni­niej­szy obo­wią­zu­je od mo­men­tu jego opu­bli­ko­wa­nia. Spół­ka za­strze­ga sobie prawo do wpro­wa­dza­nia zmian w Re­gu­la­mi­nie w każ­dym cza­sie z tym, że wszel­kie zmia­ny Re­gu­la­mi­nu wcho­dzą w życie z dniem po­wia­do­mie­nia o nich Użyt­kow­ni­ków przez ich opu­bli­ko­wa­nie w ser­wi­sie na stro­nie https://www.motofakty.pl/artykul/regulamin.html

23. We­dług naj­lep­szej wie­dzy Spół­ki brak jest szcze­gól­nych za­gro­że­niach zwią­za­nych z ko­rzy­sta­niem z usłu­gi świad­czo­nej drogą elek­tro­nicz­ną w ra­mach Ser­wi­su.

24. Na żą­da­nie, w tym prze­sła­ne drogą elek­tro­nicz­ną, Użyt­kow­ni­ka lub osoby ko­rzy­sta­ją­cej z ser­wi­su bę­dą­cych wła­ści­cie­la­mi da­nych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych  przez Spół­kę w związ­ku ze świad­cze­niem usług, o któ­rych mowa w re­gu­la­mi­nie, oso­bie tej zo­sta­ną prze­sła­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ich ochro­ny lub ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su w spo­sób ano­ni­mo­wy.

25. Żą­da­nie, o któ­rym mowa w pkt 24 po­wy­żej po­win­no zo­stać prze­sła­ne na adres, w tym elek­tro­nicz­ny, Spół­ki. Spół­ka bez zbęd­nej zwło­ki udo­stęp­ni na po­da­ny adres elek­tro­nicz­ny in­for­ma­cje na temat  ewen­tu­al­nej moż­li­wo­ści ko­rzy­sta­nia z usług ano­ni­mo­wo lub z wy­ko­rzy­sta­niem pseu­do­ni­mu oraz udo­stęp­nia­nych przez Spół­kę środ­kach tech­nicz­nych za­po­bie­ga­ją­cych po­zy­ski­wa­niu i mo­dy­fi­ko­wa­niu przez osoby nie­upraw­nio­ne da­nych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych drogą elek­tro­nicz­ną, oraz pod­mio­tu, któ­re­mu Spół­ka ewen­tu­al­nie po­wie­rzy­ła prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych.

26. Po założeniu i aktywowaniu konta użytkownika w Serwisie, którego dotyczy niniejszy Regulamin, Użytkownik może z użyciem tych samych danych dostępowych (loginu i hasła) logować się do innych serwisów Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie, których lista znajduje się TUTAJ.

Komentarze

Wideo