Kodeks Drogowy - Dział IV Bezpieczeństwo ruchu drogowego

maciej.mitula
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku, Kodeks Drogowy - Dział IV Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dział I - Przepisy ogólne 
Dział II - Ruch drogowy 
Dział III - Pojazdy
Dział IV - Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
Dział V - Kontrola ruchu drogowego 
Dział Va - Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Dział Vb - Kary pieniężne 
Dział VI -  Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe 

Dział IV

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 1

(uchylony).

Rozdział 1a

Centralna ewidencja kierowców

Art. 100a.

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej „ewidencją".

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej
„uprawnieniami".

Nowe brzmienie ust.
3 w art. 100a wejdzie
w życie z dn.
4.01.2016 r. (Dz. U. z
2011 r. Nr 30, poz.
151, z 2012 r. poz.
113 oraz z 2013 r.
poz. 82)

[3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień,
w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów.]

[3. W ewidencji gromadzi się także dane o:

1) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełni-
ły naruszenie, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2) instruktorach i wykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegają-
cych się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwole-
nia na kierowanie tramwajem;

3) egzaminatorach osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kiero-
wania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

4) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących
szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania
pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

5) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu
ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kiero-
wania pojazdem;

6) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne
w zakresie psychologii transportu;

7) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych
w zakresie psychologii transportu;

8) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;

9) instruktorach techniki jazdy;

10) ośrodkach egzaminacyjnych.]

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie tele-
informatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administrato-
rem danych zgromadzonych w ewidencji.

[Art. 100b.

1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:

1) imię i nazwisko;

1a) datę i miejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Lud-
ności (PESEL);

3) adres zamieszkania;

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

5) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – tak-
że datę ponownego uzyskania uprawnienia;

6) datę ważności uprawnienia;

7) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

8) ograniczenia dotyczące uprawnienia;

8a) spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;

9) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

10) dotyczące:

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwró-
cenia,

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,

d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

11) zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewo-
zie towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane;

12) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwier-
dzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

13) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwier-
dzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust.
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

14) (uchylony)

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:

1) wymienione w pkt 1–9 i 14 – organ właściwy w sprawach wydawania doku-
mentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocz-
nie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
Nowe brzmienie art.
100b wejdzie w życie
z dn. 4.01.2016 r.
(Dz. U. z 2011 r. Nr
30, poz. 151, z 2012
r. poz. 113 oraz z
2013 r. poz. 82).

2) wymienione w pkt 10:

a) w lit. a – odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka or-
ganizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii
Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator,
sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orze-
kania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym26), nie-
zwłocznie po dokonaniu tych czynności,

26) Obecnie: właściwe sądy.

27) Obecnie: właściwe sądy.

b) w lit. b – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwier-
dzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po pod-
jęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,

c) w lit. c – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwier-
dzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzy-
skaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,

d) w lit. d – sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawnio-
ny do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym27),
niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;

3) wymienione w pkt 11 – odpowiednio marszałek województwa lub Szef In-
spektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towa-
rów niebezpiecznych;

4) wymienione w pkt 12 – wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej;

5) wymienione w pkt 13 – kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w
przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlega-
ją usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono
środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informa-
cje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru
Karnego.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest
zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o
której mowa w art. 80b ust. 4.]

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane o osobach, o których mowa w
art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PE-
SEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

6) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia –
także datę ponownego uzyskania uprawnienia;

7) datę ważności uprawnienia;

8) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

9) ograniczenia dotyczące uprawnienia;

10) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

11) dotyczące:

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego
zwrócenia – serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i datę
zwrócenia,

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia – serię i numer do-
kumentu, datę cofnięcia i datę przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnale-
zienia – serię i numer dokumentu, datę utraty i datę odnalezienia,

d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia po-
jazdów – datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu,

e) informacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiących narusze-
nia przepisów ruchu drogowego – data uprawomocnienia się roz-
strzygnięcia, liczba punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwa
naruszenia, data, godzina i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu
(rodzaj, marka i numer rejestracyjny), którym popełniono naru-
szenie,

f) okresu próbnego i jego przedłużenia – datę rozpoczęcia i datę prze-
dłużenia tego okresu,

g) skierowania na kurs reedukacyjny – datę skierowania na kurs i da-
tę jego zakończenia,

h) dokumentu z państwa Unii Europejskiej wymienionego na polskie
krajowe prawo jazdy – w tym państwa wydania i numeru doku-
mentu,

i) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu al-
koholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – datę popeł-
nienia przestępstwa lub wykroczenia;

12) zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o
przewozie towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono
wydane;

13) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej po-
twierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o której mowa w art. 39c ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

14) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej po-
twierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w

art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo-
wym;

15) numer ewidencyjny instruktora, który prowadził szkolenie;

16) numer ewidencyjny wykładowcy, który prowadził szkolenie;

17) numer ewidencyjny jednostki, która prowadziła szkolenie;

18) numer ewidencyjny egzaminatora, który prowadził egzamin państwo-
wy;

19) numer ewidencyjny instruktora techniki jazdy, który prowadził szkole-
nie;

20) numer ewidencyjny uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

21) zakres, numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

22) numer ewidencyjny uprawnionego psychologa, który wydał orzeczenie
psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowa-
nia pojazdem;

23) zakres, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

24) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym przeprowadzono eg-
zamin państwowy;

25) zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

26) informacje o wydanych wtórnikach dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami – serię, numer oraz datę i przy-
czynę wydania wtórnika.

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3
pkt 2, 3, 5, 7 i 9:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PE-
SEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

4) numer ewidencyjny odpowiednio instruktora, wykładowcy, egzamina-
tora, lekarza, psychologa lub instruktora techniki jazdy;

5) zakres posiadanych uprawnień;

6) datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich
uprawnień;

7) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;

8) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub re-
jestru.

3. W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 100a
ust. 3 pkt 4, 6, 8 i 10:

1) nazwę;

2) oznaczenie adresu siedziby;

3) numer ewidencyjny;

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON);

5) wskazanie odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności;

6) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji;

7) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub re-
jestru.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji:

1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu tych
dokumentów, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–10 oraz pkt 11
lit. f i h;

2) odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna
Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej,
organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdami, prokurator lub sąd, niezwłocz-
nie po dokonaniu czynności – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt
11 lit. a;

3) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu decy-
zji – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i g;

4) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu in-
formacji o wystąpieniu tych zdarzeń – w zakresie, o którym mowa w
ust. 1 pkt 11 lit. c;

5) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i;

6) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego,
prokurator lub sąd – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e;

7) odpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecz-
nych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12;

8) wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – w zakre-
sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;

9) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 14;

10) starosta – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15–18 i 20–26;

11) wojewoda – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19.

5. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze tele-
transmisji:

1) starosta – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 2;

2) wojewoda – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt
9;

3) marszałek województwa – w odniesieniu do osób, o których mowa w
art. 100a ust. 3 pkt 3, 5 i 7.

6. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze tele-
transmisji:

1) starosta – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3
pkt 4;

2) wojewoda – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3
pkt 8;

3) marszałek województwa – w zakresie jednostek wymienionych w art.
100a ust. 3 pkt 6 i 10.

7. Dane, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 11 lit. d, podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na
podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowa-
dzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informację o zatarciu przekazuje do
ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;

2) ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach określonych w art. 98
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

3) ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podlegają usunięciu odpowiednio z ewidencji
lub rejestru po upływie określonych w nich dat.

8. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji
jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.>

Art. 100c.

1. [Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do reali-
zacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:]

są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym pod-
miotom:>

1) Policji;

1a) Inspekcji Transportu Drogowego;

2) Żandarmerii Wojskowej;

2a) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

3) Straży Granicznej;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

6) sądom;

7) prokuraturze;

8) starostom;

8a) strażom gminnym (miejskim);

9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
Nowe brzmienie
wprowadzenia do
wyliczenia w ust. 1 w
art. 100c wejdzie w
życie z dn. 4.01.2016
r. (Dz. U. z 2011 r.
Nr 30, poz. 151, z
2012 r. poz. 113 oraz
z 2013 r. poz. 82).

10) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i
komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.28));

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz.
273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362.

29) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r.
Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

11) wojskowym komendantom uzupełnień;

12) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z
późn. zm.29));

Dodane pkt 14 i 15 w
ust. 1 oraz nowe
brzmienie ust. 2 i 3
w art. 100c wejdą w
życie z dn. 4.01.2016
r. (Dz. U. z 2011 r.
Nr 30, poz. 151, z
2012 r. poz. 113 oraz
z 2013 r. poz. 82).

13) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i
służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych
z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funk-
cjonuje system tachografu cyfrowego;

<14) marszałkowi województwa;

15) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego.>

[2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której
one dotyczą.]

<2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.>

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności
danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania
pojazdami z danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o
której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane okre-
ślone w art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się
odpowiednio.

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie za-
świadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione
w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organi-
zacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony
interes.]

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, w formie zaświad- czenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or- ganizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wnio- sek, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes prawny.>

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pi-
semny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.

4a. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicz-
nym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Pol-
ską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego

przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest człon-
kiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzecz-
pospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez or-
ganizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub po-
rozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich
Unii Europejskiej.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze de-
cyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o któ-
rych mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w
jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wy-
korzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo pro-
wadzonej działalności.

Art. 100d.

1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i ust. 4a – nieodpłatnie;

2) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 – odpłatnie.

2. (uchylony).

Art. 100e.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw
transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w
drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji;

2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewi-
dencji;

3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione
poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1–3;

<3a) szczegółowy sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 100c ust. 2;>

4) wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz
warunki i sposób ich wnoszenia.

2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:

1) organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewi-
dencja;

2) nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób
ich przekazywania;

3) zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;
Dodane pkt 3a w ust.
1 i pkt 3a w ust. 2 w
art. 100e wejdą w
życie z dn. 4.01.2016
r. (Dz. U. z 2011 r.
Nr 30, poz. 151, z
2012 r. poz. 113 oraz
z 2013 r. poz. 82).

<3a) bezpieczeństwo danych;>

4) zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych da-
nych.

Dodany rozdział 1b
w dziale IV wejdzie
w życie z dn.
4.01.2016 r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 1446).

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Art. 100f.

1. Tworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, o których mowa w art.
8.

2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie
teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest ad-
ministratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100g.

1. Ewidencja, o której mowa w art. 100f ust. 1, obejmuje:

1) numer karty;

2) datę wydania karty;

3) datę ważności karty;

4) oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę;

5) imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której
wydano kartę;

6) nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, mo-
del oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest upraw-
niony do posługiwania się kartą parkingową – w przypadku kart wyda-
nych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3;

7) datę i przyczynę utraty ważności karty.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 oraz informację o zaistnieniu oko-
liczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do ewidencji
powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego prze-
wodniczący wydał kartę.

3. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji,
jest zwolniony z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od da-
ty utraty ważności karty.

Art. 100h.

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie, o ile jest to nie-
zbędne do realizacji ich ustawowych zadań, podmiotom wymienionym w
art. 100c ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 3, 8 i 8a oraz powiatowym zespołom do spraw
orzekania o niepełnosprawności.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby któ-
rej one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urzą-
dzeń teletransmisji danych.

3. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na pisemny umotywowany
wniosek zainteresowanego podmiotu.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze
decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom,
o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego
wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kie-
dy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo
prowadzonej działalności.

Art. 100i.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji,

2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do
ewidencji

– mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego procesu gro-
madzenia i aktualizacji danych gromadzonych w ewidencji oraz ich bez-
pieczeństwa.>

Rozdział 2

(uchylony).

Art. 101. (uchylony).

Art. 102. (uchylony).

Art. 103. (uchylony).

Art. 103a. (uchylony).

Art. 104. (uchylony).

Art. 105. (uchylony).

Art. 106. (uchylony).

Art. 107. (uchylony).

Art. 108. (uchylony).

Art. 109. (uchylony).

Art. 110. (uchylony).

Art. 110a. (uchylony).

Art. 111. (uchylony).

Art. 112. (uchylony).

Art. 113. (uchylony).

[Art. 114.

1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:

1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decy-
zją starosty:

a) (uchylona),

b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia
24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;]

2) (uchylony).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony).

Art. 115. (uchylony).

Rozdział 2a

(uchylony).

Przepis uchylający
lit. b w pkt 1 w ust. 1
w art. 114 wejdzie w
życie z dn. 4.01.2016
r. (Dz. U. z 2011 r.
Nr 30, poz. 151, z
2012 r. poz. 113 oraz
z 2013 r. poz. 82).

Rozdział 2b

(uchylony).

Rozdział 3

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Art. 116.

1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.

2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117.

1. Do zadań ośrodka należy:

1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;

3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących
pojazdami;

3a) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową
międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egza-
minatorów;

6) prowadzenie kursów:

a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla
uczniów ubiegających się o kartę rowerową,

b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i prze-
ciwdziałania narkomanii;

7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

8) przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w za-
kresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i in-
struktorów;

9) inna niż wymieniona w pkt 4–8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i
transportu drogowego.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą prze-
znaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118.

1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.

3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Art. 119.

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
w niniejszej ustawie.

2. Przychodami ośrodka są:

1) wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

2) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego;

3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:

1) bieżącego utrzymania ośrodka;

2) wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;

4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze wo-
jewództwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i
podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozo-
stałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.

4. (uchylony).

5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach
ogólnych.

6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą
jego fundusz założycielski.

7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z pro-
wadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i od-
rębnie dla każdej innej działalności.

Art. 120.

1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.

2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia od-
działów terenowych.

Art. 121.

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji fi-
nansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodar-
ki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosz-
tów, o których mowa w art. 119 ust. 7;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagra-
dzania egzaminatorów.

Rozdział 4

(uchylony). 

Przejdź dalej

Cofnij się:

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Otwarcie sezonu motocyklowego na Jasnej Górze

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty